2010
დასრულებული

პროექტი: „ახალგაზრდული ინიციატივების ცენტრები - გაძლიერება და განვითარება“
თარიღი: 2010
სტატუსი: დასრულებული

2010
დასრულებული

პროექტი: "ბილინგვური განათლების გზით უმცირესობათა უფლებების დაცვა”
თარიღი: 2010
სტატუსი: დასრულებული

2010
დასრულებული

პროექტი: არაქართულენოვანი სკოლების ჩართვა განათლების რეფორმაში
თარიღი: 2010
სტატუსი: დასრულებული

2010
დასრულებული

პროექტი: ,,ტრენერთა ტრენინგი’’
თარიღი: 2010
სტატუსი: დასრულებული

2010
დასრულებული

პროექტი: „ქართული ენის სწავლების ერთწლიანი პროგრამული მოდულის მომზადება არაქართულენოვანი აბიტურიენტებისათვის’’
თარიღი: 2010
სტატუსი: დასრულებული

2010
დასრულებული

პროექტი: “არაქართულენოვანი სკოლების მხარდაჭერა მულტილინგვური განათლების რეფორმის პროცესში”
თარიღი: 2010
სტატუსი: დასრულებული

2010, 2011
დასრულებული

პროექტი: “მულტილინგვური განათლების რეფორმის ხელშეწყობა”
თარიღი: 2010-2011
სტატუსი: დასრულებული

2009
დასრულებული

პროექტი: “სამოქალაქო განათლების ცენტრები”
თარიღი: 2009
სტატუსი: დასრულებული

2009
დასრულებული

პროექტი: “არაქართულენოვანი სკოლების დახმარება განათლების სიტემის რეფორმირების პროცესში”
თარიღი: 2009
სტატუსი: დასრულებული

2009
დასრულებული

პროექტი: საგანმანათლებლო პროექტი ცხინვალის რეგიონიდან დევნილთათვის
თარიღი: 2009
სტატუსი: დასრულებული

2008, 2009
დასრულებული

პროექტი: "რეკომენდაციების შემუშავება ენობრივი პოლიტიკის განსაზღვრისა და ენობრივ უმცირესობათა უფლებების დაცვის მიზნით"
თარიღი: 2008-2009
სტატუსი: დასრულებული

2008, 2009
დასრულებული

პროექტი: “დისტანციური (კომპიუტერული) სწავლების შესაძლებლობები საქართველოში, როგორ მოვახდინოთ განათლების სისტემის მოდერნიზაცია არსებული უფასო რესურსებით”
თარიღი: 2008-2009
სტატუსი: დასრულებული

2006, 2007, 2008
დასრულებული

პროექტი: ”ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების საუნივერსიტეტო მოდული”
თარიღი: 2006-2008
სტატუსი: დასრულებული

2006, 2007, 2008
დასრულებული

პროექტი: ”მეთოდიკური მასალები არაქართულენოვანი სკოლის მასწავლებელთათვის”
თარიღი: 2006-2008
სტატუსი: დასრულებული

2007
დასრულებული

პროექტი: ”მულტილინგვური განათლების ხელშესაწყობად კონცეპტუალური მასალების თარგმნა”
თარიღი: 2007
სტატუსი: დასრულებული

2007
დასრულებული

პროექტი: ”ბილინგვური სწავლების სატრენინგო მოდული მულტიპლიკატორებისთვის”
თარიღი: 2007
სტატუსი: დასრულებული

2007
დასრულებული

პროექტი: “სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები საქართველოს განათლების სისტემაში”
თარიღი: 2007
სტატუსი: დასრულებული

2007, 2008
დასრულებული

პროექტი: ”ლატვიის გამოცდილების გაზიარება საქართველოს დაწყებით სკოლებში მულტილინგვური განათლების კონცეფციის შესამუშავებლად”
თარიღი: 2007-2008
სტატუსი: დასრულებული

2007
დასრულებული

პროექტი: "ქართული ენის თვითმასწავლებელი და სიხშირული ლექსიკონი ოსურენოვანი მოსახლეობისათვის"
თარიღი: 2007
სტატუსი: დასრულებული

2007
დასრულებული

პროექტი: “თანამშრომლობა და განვითარება განათლების გზით სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშესაწყობად”
თარიღი: 2007
სტატუსი: დასრულებული

2007
დასრულებული

პროექტი: "MULTILINGUAL EDUCATION IN GEORGIA"
თარიღი: 2007
სტატუსი: დასრულებული

2006
დასრულებული

პროექტი: ”ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების ხელშეწყობა ქვემო ქართლის არაქართულენოვან სკოლებში”
თარიღი: 2006
სტატუსი: დასრულებული

2006, 2007
დასრულებული

პროექტი: ”ენის კურსები საჯარო მოხელეთათვის ქვემო ქართლში”
თარიღი: 2006-2007
სტატუსი: დასრულებული

2005, 2006
დასრულებული

პროექტი: ”ენის კურსები ქუთაისის ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო მართვის სკოლაში”
თარიღი: 2005-2006
სტატუსი: დასრულებული

2005
დასრულებული

პროექტი: ”ქართულ-სომხური და სომხურ-ქართული ლექსიკონი”
თარიღი: 2005
სტატუსი: დასრულებული

2005
დასრულებული

პროექტი: ”ქართული ენის თვითმასწავლებელი სომხურენოვანი მოსახლეობისთვის”
თარიღი: 2005
სტატუსი: დასრულებული