2007
დასრულებული

პროექტი: ”მულტილინგვური განათლების ხელშესაწყობად კონცეპტუალური მასალების თარგმნა”
თარიღი: 2007
სტატუსი: დასრულებული

 პროექტი ”მულტილინგვური განათლების ხელშესაწყობად კონცეპტუალური მასალების თარგმნა” ფინანსდება ევროპის საბჭოს ენობრივი დივიზიონის მიერ. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ევროპის საბჭოს ენობრივი დივიზიონის მიერ გამოცემული მასალების თარგმნა ქართულ ენაზე. სულ ითარგმნა და გამოიცა 10 ბროშურა და სახელმძღვანელო.