2010
დასრულებული

პროექტი: "ბილინგვური განათლების გზით უმცირესობათა უფლებების დაცვა”
თარიღი: 2010
სტატუსი: დასრულებული

 პროექტი "ბილინგვური განათლების გზით უმცირესობათა უფლებების დაცვა” დაფინანსებულია ევროკომისიის მიერ. პროექტი მულტილინგვური განათლების საწყის ეტაპს – ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაწყებით საფეხურს მოიცავს და ითვალისწინებს ლატვიელი ექსპერტების ჩართულობით, საქართველოში ტრენერ-მულტიპლიკატორების მომზადებას, ტრენერთა მიერ რეგიონებში (სამცხე–ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში) მასწავლებელთა გადამზადებას ტრენინგების გზით, აგრეთვე საჭირო რესურსების (სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებით) შექმნას.