2007
დასრულებული

პროექტი: ”ბილინგვური სწავლების სატრენინგო მოდული მულტიპლიკატორებისთვის”
თარიღი: 2007
სტატუსი: დასრულებული

 პროექტი ”ბილინგვური სწავლების სატრენინგო მოდული მულტიპლიკატორებისთვის” ხორციელდება ”ლატვიური ენის სწავლების სახელმწიფო სააგენტოსა” და სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის თანამშრომლობითა და ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ტრენერებისთვის (მულტიპლიკატორებისთვის) სატრენინგო პროგრამისა და სატრენინგო მასალების შექმნას ბილინგვური სწავლების მეთოდიკაში.