2007
დასრულებული

პროექტი: "MULTILINGUAL EDUCATION IN GEORGIA"
თარიღი: 2007
სტატუსი: დასრულებული

 პროექტს "MULTILINGUAL EDUCATION IN GEORGIA" ორგანიზაცია CIMERA NGO სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრთან თანამშრომლობით ახორციელებს. CCIIR ექსპერტები ატარებენ რეგიონებში ტრენინგებს მასწავლებლებისთვის ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების მეთოდიკაში. ამავე პროექტის ფარგლებში ჩვენმა ექსპერტებმა შეადგინეს სკოლის ასაკის ბავშვების თვითშეფასების ენობრივი პორტფოლიო.