2010
დასრულებული

პროექტი: „ქართული ენის სწავლების ერთწლიანი პროგრამული მოდულის მომზადება არაქართულენოვანი აბიტურიენტებისათვის’’
თარიღი: 2010
სტატუსი: დასრულებული

 პროექტს „ქართული ენის სწავლების ერთწლიანი პროგრამული მოდულის მომზადება არაქართულენოვანი აბიტურიენტებისათვის.’’ აფინანსებს ფონდი ,,ღია საზოგადოება -საქართველო“. პროექტი ითვალისწინებს : 1) ერთ წლიანი ჩარჩო კურიკულუმის მომზადებას საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლებისათვის. 2) 60 კრედიტზე გაწერილი პროგრამული მოდულისა საგნობრივი სილაბუსების მომზადებას. 3) აღნიშნულ სილაბუსებზე დაფუძნებული reader–ების შექმნას. 4) შეფასების ერთიანი სისტემის შემუშავებას. 5) არაქრთულენოვანი აბიტურიენტებისათვის ქართული ენის პროფესორ-მასწავლებელთა გადამზადების პროცესს.