2009 წლის 11 ივნისს სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის მიერ ქალაქ მარნეულში გაიმართა შეხვედრა იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი ვაშაძესთან მარნეულის საკრებულოს შენობაში.

2009 წლის 19 თებერვალს, 11 საათზე თელავში სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა სახალხო დამცველის აპარატთან თანამშრომლობით სამოქალაქო განათლების ცენტრის ოფისი გახსნა.

009 წლის დეკემბრიდან სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა დაიწყო პროექტის `არაქართულენოვანი სკოლების მხარდაჭერა მულტილინგვური განათლების რეფორმის პროცესში~ განხორციელება...

2008 წლის 5 დეკემბერს სახალხო დამცველის ოფისში პროექტის "რეკომენდაციების შემუშავება ენობრივი პოლიტიკის შემუშავებისა და ენობრივ უმცირესობათა უფლებების დაცვის მიზნით" შედეგების პრეზენტაცია მოეწყო.

მარნეულის რაიონის სოფელ მოლა-ოღლის აზერბაიჯანულენოვან საჯარო სკოლაში მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის ყოველკვარტალური ჟურნალის ”მასწავლებელი” აზერბაიჯანულენოვანი ვერსიის პრეზენტაცია გაიმართა.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა მულტილინგვურ განათლებაზე ახალი პუბლიკაციები გამოსცა.