სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა მულტილინგვურ განათლებაზე ახალი პუბლიკაციები გამოსცა.