"სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის’’ მიერ ყოველ კვარტალურად ხორციელდება სამეცნიერო - საგანმანათლებლო ჟურნალ ,,ბილინგვური განათლების’’ გამოცემა.

2012 წლის 12 დეკემბერს სასტუმრო თბილისი მარიოტში გაიმართა “სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის“ მიერ განახორციელებული პროექტის „ეთნიკური უმცირესობების საგანმანათლებლო უფლებების დაცვა ბილინგვური განათლების გზით“ პრეზენტაცია.

"სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის’’ მიერ ყოველ კვარტალურად ხორციელდება სამეცნიერო - საგანმანათლებლო ჟურნალ ,,ბილინგვური განათლების’’ გამოცემა.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) დაიწყო პროექტის “არაქართულენოვანი სკოლების მხარდაჭერა განათლების რეფორმის განხორციელების პროცესში“ განხორციელება „ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით.

2011 წლის 9 ივლისს ვაკის პარკში, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის მიერ დაწყებითი კლასის 16 მოსწავლე შეიკრიბა.
პატარა მწერლებმა სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის ქართულის, როგორც მეორე ენის ექსპერტებთან ერთად 4 საათი იმუშავეს და საკუთარი აზრები მოთხრობებად და ესსეებად ჩამოაყალიბეს.

ივნის-ივლისში სამცხე ჯავახეთის რეგიონში პროექტ „აქტიურ მოქალაქეთა სკოლის“ ფარგლებში, რომელსაც „ახალი თაობა - ახალი ინიციატივა“ ანხორციელებს „ საარჩევნო სისტემის განვითარების, რეფორმირებისა და სწავლების ცენტრის“ ფინანსური მხარდაჭერით, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა პროექტის პარტნიორობის ფარფლებში ახალგაზრდებისათვის სამოქალაქო საგანმანათლებლო პროგრამა განახორციელა.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტმა და „სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა“ 2011 წლის 14-15 ივლისს ბათუმის შერატონ მეტეხი პალასში ჩაატარა საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები: პრობლემები და გამოწვევები.

"სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის’’ მიერ ყოველკვარტალურად ხორციელდება სამეცნიერო - საგანმანათლებლო ჟურნალ ,,ბილინგვური განათლების’’ გამოცემა. ჟურნალი გამოიცემა ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის მხარდაჭერით პროექტის ,, მულტილინგვური განათლების რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში’’ ფარგლებში .

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი და ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი ახორციელებენ ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ვაუჩერული დაფინანსების პროგრამას.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან, ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრთან და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროგრამების დეპარტამენტთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ასევე რეგიონალური საგანმანათლებლო რესურსცენტრებთან და სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ ენის სახლებთან ერთად დაიწყო პროგრამის „კონფლიქტის პრევენცია“ განხორციელება.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი და „სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი“ (CCIIR) გიწვევთ საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად თემაზე: სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები: პრობლემები და გამოწვევები.

"სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა’’ გამოსცა ენისა და საგნის ინტეგრირებული სწავლების სახელმძღვანელო 1-6 კლასებისთვის ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული პროექტის "ბილინგვური განათლების გზით უმცირესობათა უფლებების დაცვა" ფარგლებში

"სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებეთაშორისი ურთიერთობების ცენტრის’’ მიერ ყოველკვარტალურად ხორციელდება სამეცნიერო - საგანმანათლებლო ჟურნალ ,,ბილინგვური განათლების’’ გამოცემა.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) შეიმუშავა და გამოსცა სახელმძღვანელო “სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელობა, გზამკვლევი სკოლების ადმინისტრაციისთვის”.

"სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის’’ მიერ ყოველკვარტალურად ხორციელდება სამეცნიერო - საგანმანათლებლო ჟურნალ ,,ბილიგვური განათლების’’ გამოცემა.