26 დეკემბერს, 12:00 საათზე სასტუმრო „ამბასადორში“ გაიმართა პროექტის „საქართველოში მულტილინგვური განათლების შესახებ დოკუმენტური ფილმის ჩვენება“ შედეგების წარდგენა და პრეზენტაცია.

19 დეკემბერს, სასტუმრო „ამბასადორში“ გაიმართა კვლევის - ,,ინტერკულტურული განათლების ასპექტების კვლევა საქართველოს სკოლების დაწყებით საფეხურზე" ანგარიშისა და შედეგების პრეზენტაცია.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა ქართულ ენაზე თარგმნა და გამოსცა წიგნი „სკოლა და საზოგადოება“.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა განახორციელა კვლევა, რომელიც აფასებს უმაღლეს სასწავლებლებში განათლების საშეღავათო პოლიტიკისა და ერთწლიანი ქართული ენის პროგრამის ეფექტურობას საქართველოში.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა ჩაატარა კვლევა, რომელმაც შეისწავლა დაწყებით კლასებში ინტერკულტურული/მულტიკულტურული ასპექტები საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში.

„სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა“ ეუთოს ეროვნული უმცირესობების უმაღლესი კომისრის ოფისის (HCNM) დაფინანსებით განახორციელა პროექტი „საქართველოში მულტილინგვური განათლების შესახებ დოკუმენტური ფილმის ჩვენება“.

"სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის" 2012 წლის წლიური ანგარიში წარმოადგენს CCIIR - ის მიერ სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციების დაფინანსებით 2011-2012 წლებში განხორციელებული პროექტების მიმოხილვას/შეფასებას.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა დაიწყო კვლევის განხორციელება, რომელიც გულისხმობს უმაღლეს სასწავლებლებში განათლების საშეღავათო პოლიტიკის და ერთწლიანი ქართული ენის პროგრამის ეფექტურობის კვლევას საქართველოში.

17 ივლისს, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა კვლევის - „გენდერული თანასწორობის საკითხები საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლებისას“ ანგარიშისა და შედეგების პრეზენტაცია.

„სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი“ ატარებს კვლევას, რომელიც გულისხმობს დაწყებით კლასებში ინტერკულტურული/მულტიკულტურული ასპექტების შესწავლას საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში. 

21 ივნისს, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში „სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა“ (CCIIR) პროფესიულ გაცვლით პროგრამაში მონაწილე მასწავლებლებს პროგრამაში მონაწილეობის სერთიფიკატები გადასცა.

21 მაისს, თექვსმეტმა ქართულმა ანალიტიკურმა ორგანიზაციამ ხელი მოაწერა ხარისხისა და ეთიკის სახელმძღვანელო პრინციპების დოკუმენტს. ეს დოკუმენტი სტანდარტების კრებულია, რომელიც ანალიტიკურ ორგანიზაციებს თავიანთ საქმიანობაში გაუძღვება.

14-15 მაისს, სამოქალაო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა პროექტის „ორენოვანი წიგნიერების განვითარება არაქართულენოვან სკოლებში“ (Development of Bilingual Literacy in Minority Schools of Georgia) ფარგლებში ჩაატარა საბაზისო კვლევა, რომელშიც არაქართულენოვანი სკოლების პირველი კლასის მოსწავლეები მონაწილეობდნენ.

26-29 აპრილს, ბაკურიანის საჯარო სკოლაში, „სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა“ (CCIIR) პროფესიულ გაცვლით პროგრამაში მონაწილე მასწავლებლებისთვის (როგორც ქართველი, ისე სომეხი და აზერბაიჯანელი) საერთო საინფორმაციო ტრენინგები ჩაატარა.

8 აპრილს, „კავკასიურ სახლში“ (გალაქტიონ ტაბიძის ქუჩა 20) გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია "კორეა-საქართველოს ეკონომიკური თანამშრომლობის სამომავლო პერსპექტივები". კონფერენცია კორეის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით და სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა(CCIIR).