მარნეულის რაიონის სოფელ მოლა-ოღლის აზერბაიჯანულენოვან საჯარო სკოლაში მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის ყოველკვარტალური ჟურნალის ”მასწავლებელი” აზერბაიჯანულენოვანი ვერსიის პრეზენტაცია გაიმართა.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა მულტილინგვურ განათლებაზე ახალი პუბლიკაციები გამოსცა.