2010 წლის მაისიდან სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი ახორციელებს პროექტს “მულტილინგვური განათლების რეფორმის ხელშეწყობა”, რომელიც ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარეობს.
პროექტის ფარგლებში 2010 წლის 18-23 სექტემბრის ჩათვლით ჩატარდა ტრენინგი დაბა ბაკურიანში.


ეს ტრენინგი გახლდათ გაგრძელება ა.წ. მაისში ლატვიელი ექსპერტების – ლიგიტა გრიგულესა და მარინა გურბოს მიერ ჩატარებული პირველი ციკლისა, რომელიც ბილინგვური განათლების სხვადასხვა მოდელს მიეძღვნა. ტრენინგების სამიზნე ჯგუფი იყო საქართველოს განათლებისა და მეცნერების სამინისტროს იმ საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრების თანამშრომლები, რომლებიც უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებსა და ქალაქ თბილისში კურირებენ ბილინგვური განათლების პროგრამას.
II ციკლი მიჰყავდათ ტრენერებს – მაია ინასარიძესა და ნინო შარაშენიძეს.
ტრენინგის მიზანი იყო მონაწილეებს კარგად გაეაზრებინათ ბილინგვური განათლების არსი და მნიშვნელობა; დაედგინათ ადგილობრივი პრობლემები, საჭიროებები და ამ პრობლემათა გადაჭრაში გამოეკვეთათ ბილინგვური სწავლების მნიშვნელობა.
ტრენინგზე დამუშავდა შემდეგი საკითხები:

 

• მოზრდილთა განათლების ძირითადი პრინციპები.
• ეფექტური ტრენინგის დაგეგმვა.
• კულტურის არსის განსაზღვრა.
• ტოლერანრობისა და ინტერკულტურული ურთიერთობების განსაზღვრა.
• ბილინგვური სწავლების არსის განსაზღვრა.
• ბილინგვური სწავლების პროცესის დეტალური ანალიზი.
• აქტიური მეთოდების გამოყენება ბილინგვურ სწავლებაში.