სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი ახორციელებს პროექტს „მულტილინგვურ მასწავლებელთა განათლების პროგრამების შექმნა და დანერგვა საქართველოსა და უკრაინაში“, რომელიც დაფინანსებულია ევროკავშირის ტემპუსის პროგრამის მიერ. პროექტის ფარგლებში სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი უზრუნველყოფს პროგრამისთვის ლიტერატურის თარგმანს, კერძოდ შემდეგი სახელმძღვანელოების ქართულენოვანი ვერსიების გამოცემას:

 1. Human Learning (7 th Edition) by Jeanne Ellis Ormrod, Publisher Peason
2. Robert E. Slavin. Education Psychology, Theory and Practice .10 edition (2011)
3. Action Research: A Guide for the Teacher Travelling the yellow brick road
4. Coyle,D., Hood, P., Marsh.D. (2010): Content and language integrated learning (CLIL). Cambridge: Cambridge University Press
5. Mehisto, P., Marsh, D., Frigols, M. (2008): Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education. Oxford: McMillan
6. Cummins, J., Swain, M. (1992). Bilingualism in Education. Harlow: Longman
7. Creating Literacy Instruction for All Students, Thomas G. Gunning, Pearson; 8th edition
8. Introducing Second Language Acquisition (Cambridge Introductions to Language and Linguistics) by Professor Muriel Saville-Troike(Edition: 2nd)
9. Differentiated Instructional Strategies in Practice: Training, Implementation, and SupervisionGayle H. Gregory (Author)

10.Teaching 101: Classroom Strategies for the Beginning teacher by Jeffrey G. Glanz
11. Stephanie L. McAndrews, Diagnostic Literacy Assessments and Instructional Strategies: A Literacy Specialists Resource, 2008, International Reading association Inc.
12. Hughes, Arthur (2003). Testing for Language Teachers. Cambridge University Press

პროექტის მიზანია მულტილინგვური განათლების მასწავლებელთა მომზადების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების შემუშავება და დანერგვა საქართველოსა და უკრაინის უნივერსიტეტებში.