სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR) პროექტის "მულტილინგვური განათლების მხარდაჭერა საქართველოში" (დონორი ორგანიზაცია: OSCE HCNM) ფარგლებში აცხადებს ტენდერს ბეჭდვითი მომსახურეობის უზრუნველყოფაზე, კერძოდ დაწყებითი და სკოლამდელი საფეხურისთვის სახელმძღვანელოების, გზამკვლევების, პოსტერების, ქარდებისა და სხვა ვიზუალური მასალების ბეჭდვა. 

პროექტის „საზოგადოების ინტეგრაცია მულტილინგვური განათლების გზით“ ფარგლებში დაწყებითი კლასების მასწავლებელთა გაცვლითი პროგრამა დაიწყო. პროგრამა საპილოტე სკოლების პედაგოგთა ქართულენოვან, „ახალი სკოლის“ პროექტში ჩართულ სკოლებში 1 თვით მივლინებას და გამოცდილების გაზიარებას გულისხმობს.