ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი და „სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი“ (CCIIR) გიწვევთ საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად თემაზე: სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები: პრობლემები და გამოწვევები.

 კონფერენციის ჩატარების თარიღი: 14-15 ივლისი, 2011 წელი.

კონფერენციის ჩატარების ადგილი: ბათუმი, შერატონ მეტეხი პალასი.

კონფერენციის თემატიკა:

• კვლევები ენების სწავლა/სწავლების საკითხებზე;

• მეორე ენის სწავლების მეთოდოლოგიური საკითხები;

• მეორე ენის სწავლების მეცნიერული საფუძვლები (თეორიები და მოდელები);

• ენობრივი კომპეტენციების კვლევისა და შეფასების საკითხები;

• სახელმწიფო ენა და ბილინგვური/მულტილინგვური განათლება

pdfინფორმაცია კონფერენციის შესახებ