სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა გამოსცა "ენობრივი პორტფოლიო", რომელიც 4 წიგნისაგან შედგება და მოსწავლის ენის ფლობის თვითშეფასების ეფექტურ ინსტუმენტს წარმოდგენს.

პორტფოლიო ენის ფლობის დონეთა ზოგადევროპულ ჩარჩოს ეფუძნება და A1- B2 დონეებს მოიცავს და მისი გამოყენება ბილინგვურ სკოლებშია დაგეგმილი. სასწავლო მასალა ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის მხარდაჭერით, პროექტის „მულტილინგვური განათლების რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ ფარგლებშია გამოცემული.

 წიგნები შემდეგი ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით არის დაყოფილი:
• წიგნი I - 5-6 წლის ასაკისათვის;
• წიგნი II - 7-10 წლის ასაკისათვის;
• წიგნი III - 10-14 წლის ასაკისათვის;
• წიგნი IV - 15 - 18 მოზრდილთა და ზრდასრულთათვის;
ცენტრმა 2011 წლის მაისიდან ამავე წლის დეკემბრის ჩათვლით პროექტის ფარგლებში განახორციელა პროგრამა „კონფლიქტის პრევენცია“ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან, ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრთან და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ზოგადი და პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ასევე რეგიონალურ საგანმანათლებლო რესურსცენტრებთან და სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ ენის სახლებთან ერთად.

pdfენობრივი პორტფოლიო წიგნი I
pdfენობრივი პორტფოლიო წიგნი II
pdfენობრივი პორტფოლიო წიგნი III
pdfენობრივი პორტფოლიო წიგნი IV