პროექტში "საზოგადოების ინტეგრაცია მულტილინგვური განათლების გზით" (OSCE HCNM), ქვემო ქართლის რეგიონიდან სულ 9 არაქართულენოვანი სკოლა ერთვება

. ამჯერად მათი წარმომადგენლები (სკოლის დირექტორები, ქართულისა და დაწყებითი კლასების მასწავლებლები) განიხილავენ თავიანთ სკოლასა და თემში არსებულ პრობლემებს, შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს სწავლების ბილინგვური მოდელის განსახორციელებლად.

 

ტრენინგის ფოტოები