"სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის" 2012 წლის წლიური ანგარიში წარმოადგენს CCIIR - ის მიერ სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციების დაფინანსებით 2011-2012 წლებში განხორციელებული პროექტების მიმოხილვას/შეფასებას.

 pdf CCIIR - ის 2011-2012 წლების პროექტების წლიური ანგარიში