სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR) 2010 წლიდან ახორციელებს ჟურნალ "ბილინგვური განათლების" გამოშვებას ყოველკვარტალურად.

ჟურნალი გამოიცემა ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის დაფინანსებით პროექტის ,,მულტილინგვური განათლების რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში’’ ფარგლებში. ჟურნალი ხელმისაწვდომია როგორც ქართულ, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე.

 ჟურნალის მეთორმეტე ნომერში შემდეგ სტატიებს გაეცნობით:

ელენე ჯაჯანიძე, საქართველოში სამოქალაქო ინ-ტეგრაციის განვითარების პრობლემები;
ნინო პოპიაშვილი, საზოგადოებრივი მულტილინგვიზმი და პოსტკოლონიური დისკურსი;
ნათია გორგაძე, ინფოგრაფიკების გამოყენება კითხვის უნარების განვითარებისთვის;
რუსუდან ბრეგვაძე, სახელის ფუძისა და ზოგიერთი ბრუნვის ფორმის სწავლება აზერბაიჯანელთათვის;
ნანა ბარჯაძე-მიხანაშვილი, კლასგარეშე ღონისძიებები – ბილინგვური სწავლების ერთ-ერთი საშუალება;
ირინე შუბითიძე, მეორე ენის სწავლების სტრატეგიები ზრდასრულთათვის;

pdfჟურნალი "ბილინგვური განათლება" # 12, 2013